భక్తిరంజని కార్యక్రమం
శివ సంప్రదాయ కీర్తనలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూలై 10, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ