చల్లరే శంభుని పై
భక్తి రంజని గీతం
రచన: శ్రీ వేంకట నృసింహదాసు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 4, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ