భక్తి రంజని కార్యక్రమం
అచ్యుతాష్టకం, సంప్రదాయ కీర్తనలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 11, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ