ఆంజనేయ దండకం
కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 2, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ