చీమ కథ

న్యాయపతి రాఘవరావు గారి రచన
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర సమర్పణర
ప్రసారమైన తేదీ - (తెలియదు)
ఆర్టిస్టు - బాలానంద బృందం
సౌజన్యం - మాగంటి వంశీ