"వయొలిన్ - బంటురీతి - హంసానాదం "
(శ్రీ మరుంగపురి గోపాలకృష్ణ అయ్యర్ - RPM record)

శ్రీ మరుంగపురి గోపాలకృష్ణ అయ్యర్ గారు వయొలిన్ మీద వాయించిన 78 RPM రికార్డు. ఈ ఆడియోను డిజిటైజు చేసి అందించిన శ్రీ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం (విజయగోపాల్) గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో