శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతారుగారి స్వరంలో 78 RPM గ్రామోఫోన్ రికార్డు మీద ఉన్న అపురూపమైన ఈ ఆడియోను డిజిటైజు చేసి అందించిన శ్రీ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం (విజయగోపాల్) గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో