"ఈ పాండిత్యము "
(డాక్టర్ సి.హె.బి.వెంకటాచలం గారు - RPM record)

డాక్టర్ సి.హె.బి.వెంకటాచలం గారి స్వరంలో 78 RPM రికార్డు మీద ఉన్న అపురూపమైన ఈ ఆడియోను డిజిటైజు చేసి అందించిన శ్రీ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం (విజయగోపాల్) గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో