"కుప్పించి ఎగసిన "
(శ్రీ అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి - RPM record)

శ్రీ అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి గారి స్వరంలో 78 RPM రికార్డు మీద ఉన్న అపురూపమైన ఈ ఆడియోను డిజిటైజు చేసి అందించిన శ్రీ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం (విజయగోపాల్) గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో