ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రం ప్రసారాలు ప్రారంభం అయి 60 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం అనగా 2010లో కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ప్రసారం అవుతున్నాయి. అలా జులై 23, 2010న ప్రసారమైన ఈ అపురూప కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆసక్తితో, ఓపికతో రికార్డు చేసి ఇక్కడ వుంచటానికి పంపించిన రంజని గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ - అపురూపమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ, ఇలా రేడియో అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ