బుఱ్ఱ కథ
(సత్య హరిశ్చంద్ర)


డాక్టర్ జోగధేను స్వరూప్ కృష్ణ గారి సౌజన్యంతో
www.maganti.org