" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

ఒక నాటకం రికార్డింగులో - ఎన్.సి.వి.జగన్నాధాచార్యులు, వింజమూరి లక్ష్మి, సి.రామమోహనరావు, శివలెంక బసవయ్య శాస్త్రి, మల్లాది నరసింహమూర్తి, కందుకూరి చిరంజీవరావు, బందా కనకలింగేశ్వరరావు, శ్రీరంగం గోపాలరత్నం, ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి, నండూరి సుబ్బారావు తదితరులు