" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

విజయవాడ కేంద్రానికి ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొనటానికి విచ్చేసిన సినీనటులు శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి