" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

జీవితోదయం నాటకం రికార్డింగ్ సందర్భంగా - ఏ.బి.ఆనంద్, పి.రామచంద్రకాశ్యప, సి.రామమోహనరావు, వి.రామన్న పంతులు, నండూరి సుబ్బారావు, చిమటా పద్మిని, ఎ.శ్యామసుందరి