" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నిర్వహించిన ఒక నృత్యకార్యక్రమంలో కూచిపూడి నాట్యకోవిదుడు శ్రీ వేదాంతం సత్యనారాయణ శర్మ (స్త్రీ వేషంలో)