" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

ఆనందభైరవి శతదినోత్సవ సభలో ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, సి.రామమోహనరావు, ఏ.బి.ఆనంద్ లతో నండూరి