" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

ఒక నాటకం రికార్డింగ్ సందర్భంగా నండూరి, ఎన్.గిరిజా నిర్మల, బందా కనకలింగేశ్వర రావు, పుష్పకుమారి (సినీనటి), సి.రామమోహనరావు, కె.వెంకటేశ్వరరావు, ఎ.లింగరాజు శర్మ తదితరులు