" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

ప్రముఖ రంగస్థల నటులు, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో cultural wingలో Stage Director రసన సమాఖ్య వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ కె.వెంకటేశ్వరరావు