" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

అప్పటి కేంద్ర సమాచార, ప్రసారశాఖ మంత్రి (తరువాత భారత ప్రధాని) శ్రీమతి ఇందిరాగాంధి విజయవాడ రేడియో కేంద్రం దర్శించినప్పుడు