" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

(ఎడమ నుంచి) కొడిమెల శ్రీరామమూర్తి, పీసపాటి నరసింహమూర్తి, గొల్లపూడి మారుతీరావు, నండూరి సుబ్బారావు