" శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి పర్సనల్ అల్బం నుండి "
అపురూప చిత్ర సౌజన్యం :
సర్వ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్, నండూరి ప్రభాకర్, తుర్లపాటి స్వాతి
ఈ ఛాయాచిత్రం వివరాలు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్ గారి మాటల్లో

శ్రీరంగం గోపాలరత్నం, వింజమూరి లక్ష్మి, నండూరి, కూచిమంచి కుటుంబరావు (కన్యాశుల్కం నాటకంలో రామప్ప పంతులు, వరవిక్రయంలో సింగరాజు లింగరాజు పాత్రలు పోషించారు) తెన్నేటి హేమలత, ఏ.శ్యామసుందరి