" ఆకాశవాణి అభిమానులకు ఒక అపురూప కానుక ఈ చిత్రరాజం "