" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
పిల్లల కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ