" ప్రసార ప్రముఖులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం, సంబంధించిన వివరాలు అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో

పన్యాల రంగనాధరావు:చేరింది:1943 నవంబర్
డిల్లీ న్యూస్ రీడర్
1962 లో హైదరాబాద్ ఎ.ఎన్.ఇ
మరణం:1987