" ప్రసార ప్రముఖులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం, సంబంధించిన వివరాలు అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో

శ్రీ.దుగ్గిరాల పూర్ణయ్య:జననం:15.4.1936. 1964 లో న్యూస్ రీడర్ గా చేరారు ఢిల్లిలో. 1994 ఏప్రిల్ లో రిటైరయ్యారు