" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

అడగగానే జ్యోత్స్నగారి చిత్రాన్నీ అందించిన శ్రీ ఇలియాస్ అహ్మద్ గారికి కృతజ్ఞతలతో