" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

అడగగానే స్వీయచిత్రాన్ని అందించిన శ్రీ ఇలియాస్ అహ్మద్ గారికి కృతజ్ఞతలతో