" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

శ్రీ మల్లాది సూరిబాబు
చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ
Video Link: Sri Malladi Suri Babu Interview