" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీ కోకా సంజీవ రావు, చిన్నక్క, వాసుదేవ మూర్తి గార్లు. ఇతరులు ఎవరో తెలియరాలేదు