" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "శ్రీ ఏడిద గోపాల రావు
చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో