" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

సర్వశ్రీ దండమూడి మహీధర్, నార్ల వెంకటేశ్వర రావు, ఇన్నయ్య

ఇన్నయ్య గారి సౌజన్యంతో