" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

శ్రీ దాశరథి - ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసినప్పటి చిత్రం

శ్రీమతి దుర్గ గారి సౌజన్యంతో