" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

చిత్ర సేకరణ:
మాగంటి వంశీ మోహన్
Picture Source: Not known
Date: Not known
శ్రీ స్థానం నరసింహారావు - 1957వ సంవత్సరంలో హైదరాబాదు అలిండియా రేడియోలో తెలుగు నాటక శాఖ ప్రయోక్తగా ఆయన పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.