" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

చిత్ర సేకరణ:
మాగంటి వంశీ మోహన్
విజయవాడ,హైదరాబాదులలో తొలి తెలుగు మహిళా స్టేషన్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన - శ్రీమతి దుర్గా భాస్కర్‌