" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
రేడియో నాటకంలో శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు, శ్రీ రామ్మోహన రావు, శ్రీ ఎన్.సి.హెచ్.జగన్నాధాచార్యులు