" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీమతి వి.బి.కనకదుర్గ అని ఊహ.