" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
అప్పట్లో సినీ కళాకారులు రేడియో నాటకాల్లో పాల్గొనే వారు. పై ఫోటోలో ప్రముఖ సినీ నటి శ్రీమతి ఋష్యేంద్రమణి ని చూడవచ్చు. ఫోటోలో ఉన్నది కన్నాంబ అని వ్రాసారు కాని అది తప్పు.