" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "

శ్రీ. అద్దంకి మన్నార్
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం, సంబంధించిన వివరాలు అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో

శ్రీ అద్దంకి మన్నార్ : పుట్టింది:1934. విజయవాడలో అనౌన్సర్ గా చేరింది:1959లో. 1977లో 2 సంవత్సరాలు మాస్కోలో తెలుగు వార్తలు చదివారు.