" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీమతి వింజమూరి లక్ష్మి