" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
ప్రముఖ రేడియో నటి శ్రీమతి నాగరత్నమ్మ
ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆకాశవాణి శ్రోతలని అలరించిన వీరి అమోఘస్వరం ఇక్కడ వినండి