" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీ మల్లాది నరసింహ శాస్త్రి