" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీ కె.చిరంజీవి