" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
ఆకాశవాణి మొట్టమొదటి న్యూస్ రీడర్ శ్రీ కపిల కాశీపతి