" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
శ్రీ ఎ.బి.ఆనంద్
ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆకాశవాణి శ్రోతలని అలరించిన వీరి అమోఘస్వరం ఇక్కడ వినండి